Menu
Obec Charváty
Obec Charváty

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Charváty
Obec Charváty vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Charváty 98
78375 Charváty
Jarmila Kowalczuková - starostka obce: 724 191 437
Eva Kopecká: 585 961 260
E-mail: obec@charvaty.cz
WWW: www.charvaty.cz/
ID Datové schránky: u3hbr7i
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Charváty 98
  78375 Charváty
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Charváty 98
  78375 Charváty
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 12:0012:30 – 15:30
  středa7:00 – 12:0012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Jarmila Kowalczuková - starostka obce: 724 191 437
  Eva Kopecká: 585 961 260
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: u3hbr7i
Česká spořitelna a.s.: 1801823319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00635715
DIČ: CZ00635715
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet 2009
  rozpocet2009.doc
  Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
  Staženo: 983×
  Vloženo: 27. 8. 2015
  Rozpočet 2011
  2011__rozpocet.doc
  Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 64 kB
  Staženo: 904×
  Vloženo: 27. 8. 2015
  Rozpočet 2012
  rozpocet_2012.doc
  Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 64 kB
  Staženo: 927×
  Vloženo: 27. 8. 2015
  Rozpočet - plán 2013
  rozpocet_plan.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,69 kB
  Staženo: 1,058×
  Vloženo: 27. 8. 2015
  Návrh rozpočtu 2014
  navrh_rozpoctu14.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 886,26 kB
  Staženo: 1,082×
  Vloženo: 27. 8. 2015
  Návrh rozpočtu 2015
  navrh_rozpoctu_01.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1019,39 kB
  Staženo: 1,185×
  Vloženo: 27. 8. 2015
  Rozpočet 2016
  rptuc19r_x_2016.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,57 kB
  Staženo: 961×
  Vloženo: 29. 4. 2016
  Rozpočet 2017
  e_download.php.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB
  Staženo: 800×
  Vloženo: 5. 4. 2017
  Rozpočet 2018
  rozpočet 2018.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,76 kB
  Staženo: 635×
  Vloženo: 27. 3. 2018
  Rozpočet 2019
  rozpočet2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 532,76 kB
  Staženo: 468×
  Vloženo: 3. 4. 2019
  Rozpočet 2020
  img734.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 355,2 kB
  Staženo: 337×
  Vloženo: 28. 4. 2020
  Rozpočet 2021
  schvaleny rozpocet 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 942,17 kB
  Staženo: 282×
  Vloženo: 11. 3. 2021
  Rozpočet 2022
  report3138359971375128637.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,17 kB
  Staženo: 143×
  Vloženo: 20. 10. 2022
  Rozpočet 2023
  Rozpočet 2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,32 kB
  Staženo: 42×
  Vloženo: 28. 2. 2024
  Rozpočet 2024
  Rozpocet_2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,45 kB
  Staženo: 44×
  Vloženo: 28. 2. 2024

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Charváty
  Charváty 98
  78375 Charváty
 • e-mailem: obec@charvaty.cz
 • elektronickým podáním: obec@charvaty.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 585 961 260
Úřední hodiny
pondělí7:00 - 15:30
středa7:00 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Charváty vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Obec informace poskytuje zdarma.

  Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálního sazebníku České pošty.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Nebyly uzavřeny.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Charváty poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1/2022

žádost - odpověď ke stažení zde (708.34 kB)

Všechny přílohy jsou z důvodů GDPR nevloženy, ale jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Charváty.

01 VOZ - SZ 03 - Statni zastupitelstvi je organizaci zla a teroru.jpg

02 VOZ - SIO 02 - Zide se zmocnuji Ukrajiny.jpg

03 VOZ - SIO 02 01 - Jews take control of Ukraine - Zide se zmocnuji Ukrajiny.pdf

04 VOZ - SIO - Plnokrevny zid -                       .jpg

05_                     _-_propagace_zvracenosti_1_-_ma_takto_byt_obohacena_i_ceska_kultura.jpg

06                            - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

07                    - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

08                    - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

09                    - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

10                    - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

11                    - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

12                    - propagace zvracenosti 2 - ma takto byt obohacena i ceska kultura.jpg

13 NOR - Vlastnictvi Ceskeho Naroda - libovolne kopirovani mozne.pdf

14 Odkazy.pdf

15 Jsem NOR protoze jsem CECH.pdf

16 Pres rozsudky ROSu zadny vlak nejede.pdf

17 Vzajemna bratrska pomoc zidovskych guerill.pdf

18 Vlada CR dava prikazy k vrazdam vyznamnych Cechu.pdf

19 Zamerne utajuji ze rezim VOZu v Cechach je tvoren zidy.pdf

20 VOZ pripravuje podvodnou kompromitujici zpravodajskou spionazni akci.jpg

21 Ozebraceni Cesi jsou nuceni posilat miliony dolaru na privatni konta zlodeje.jpg

22 Výkvět současného vrahounského režimu VOZu pod správou židovské guerilly.jpg


2/2022

Všechny přílohy jsou z důvodů GDPR nevloženy, ale jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Charváty.

žádost - odpověď ke stažení zde (7.54 MB)

02 Nerizene auto sjizdi ze silnice po odstreleni z bytu - prustrely viditelne.JPG

03 Uprostred sidliste - vojaci v kabine byli ilegalne odstreleni z bytovek - nerizene auto sjelo.PNG

04 Zlocinna poprava vojaku - strileli do zraneneho z bytovek a pak i zblizka - zakerna poprava.PNG

05 Umirajici rusky vojak bez zbrane - je na nej neustale strileno - podla poprava.PNG

06 Surova vrazda starsiho paru - vrazi jsou vojaci Ukrajiny.JPG

07 Ukrajinci zavrazdili statisice zidu - rika Rivlin.JPG

08_Poprava_dvou_zen_ukrajinskymi_vojaky_kvuli_podezreni.JPG

09 Zabiti ditete ukrajinskou armadou - rizenou zidovskou guerillou.JPG

10_Ukrajinsti_vojaci_-_same_vrazdy.JPG

11 Zachazeji s vojenskymi zajatci asi jako Taliban - valecne zlociny.jpg

12 Invaze 1968 do Ceskoslovenska - hlavni silou Ukrajinci.JPG

13 Prahu okupovali v hlavnim sledu zejmena Ukrajinci i dnesni bojechtivi bratri z NATO.JPG

14 Kam vitr tam plast okupace a vrazdeni Cechoslovaku byly preci OK.JPG

15 Oligarchove nejsou rusove ale zide stejně jako i v ostatnich statech ci u nas v Cechach.JPG

16 NOR - Vlastnictvi Ceskeho Naroda - libovolne kopirovani mozne.pdf

17 Jsem NOR protoze jsem CECH.pdf

18 Pres rozsudky ROSu zadny vlak nejede.pdf

19 Vzajemna bratrska pomoc zidovskych guerill.pdf

20 Vlada CR dava prikazy k vrazdam vyznamnych Cechu.pdf

21 Zamerne utajuji ze rezim VOZu v Cechach je tvoren zidy.pdf

22 Odkazy.pdf

23 VOZ pripravuje podvodnou kompromitujici zpravodajskou spionazni akci.jpg

24 Ozebraceni Cesi jsou nuceni posilat miliony dolaru na privatni konta zlodeje.jpg

25 Výkvět současného vrahounského režimu VOZu pod správou židovské guerilly.jpg


3/2022

Všechny přílohy jsou z důvodů GDPR nevloženy, ale jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Charváty.

žádost - odpověď ke stažení zde (8.04 MB)

Textová zpráva.PDF

01 Zadost o informace ohledne neviditelneho vlaku a kolaborace s vrahounskym rezimem VOZu v Cechach.pdf

02 Powerful Tochka-U Missile - killing 20 people.JPG

03 Dalsi valecny zlocin Ukrajinske svoloce pod vedenim zidovske guerilly.pdf

04 Nelidsky valecny zlocin podporovan - obdivovan a schvalovan predstavitelem VOZu P   F  .pdf

05 Podpora techto valecnych zlocinu neni pronasledovana pozoruje to cely narod.pdf

06 Oblibena kratochvile VOZu - desive svevolne zneuzivani trestniho prava - nic takoveho pravo nezapovida.JPG

07 aeronet.news-VIDEO Ukrajina se dopustila válečného zločinu do centra Doněcku odpálila balistickou raketu Točka-U.pdf

08 Podpora techto valecnych zlocinu neni pronasledovana pozoruje to cely narod - VOZ to jiz nedokaze zamaskovat.JPG

09 Rezim saha ke stale brutalnejsimu nasili_ Politicti vezni jsou realitou - Nezacalo to Ukrajinou - Donaseni spehovani a udavani spoluobcanu.pdf

10 Mys ktera rve_ Spiknuti neschopnych vsehoschopnych- Schvalujes soudruhu_ Pak jsi mrtev - Vylet ke Kyjevu mel jiny ucel.pdf

11           Pandora Papers - neplatil dane na Ukrajine a kradl - nyni mu predstavitele VOZu vyplaceji dane ceskych danovych poplatniku.pdf

12 Svevolna obvineni za sympatie ke slovanskomu narodu a statu OSN - cinnost mimo zakonne zmocneni.JPG

13 Takto informuje Synagoga z Kavcich hor - nazyvana CT.png

14 Odkazy.pdf

15 NOR - Vlastnictvi Ceskeho Naroda - libovolne kopirovani - preposilani ci publikovani mozne.pdf

16 Jsem NOR protoze jsem CECH.pdf

17 Pres rozsudky ROSu zadny vlak nejede.pdf

18 Vzajemna bratrska pomoc zidovskych guerill.pdf

19 Vlada CR dava prikazy k vrazdam vyznamnych Cechu.pdf

20 Zamerne utajuji ze rezim VOZu v Cechach je tvoren zidy.pdf

21 VOZ pripravuje podvodnou kompromitujici zpravodajskou spionazni akci.jpg

22 Ozebraceni Cesi jsou nuceni posilat miliony dolaru na privatni konta zlodeje.jpg

23 Výkvět současného vrahounského režimu VOZu pod správou židovské guerilly.jpg

 

 


1/2021

žádost zde ke stažení (2.3 MB)

Všechny přílohy jsou z důvodů GDPR nevloženy, ale jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Charváty

Přílohy:

- 09 DUP 02 VOZ - SZ 01 - Soustava státního zastupitelství je logická první zastávka VOZu.jpg

- 10 DUP 03 VOZ - BRA 02 - Jak došlo k tragédií BRADAVICE.jpg

- 11 DUP 04 SISTEM.png

- 12 DUP 05 VOZ - SZ 03 - Státní zastupitelství je organizací zla a teroru.jpg

- 13 DUP 06 - Rudá smrt.pdf

- 14 DUP 07 - Seznam trestních oznámení - cca 170 ks.pdf

- 15 DUP 08 - Podání Trestního Oznámení na zrudného psychopatického zločince M.S.-44 ks.pdf

- 16 VOZ-SIO 02 - Židé se zmocňují Ukrajiny.jpg

- 17 VOZ- SIO 02 01 - Jews take control of Ukraine - Zide se zmocňují Ukrajiny.pdf

- 18 VOZ- ADL 02 - Osobní výkřik - POMOOOC.jpg

- 19 VOZ - Seznam trestních oznámení.jpg

- 20 - M.S. terorista VOZu maskující se stejně jako R.B. jako státní zástupce.jpg

odpověď zde ke stažení (138.98 kB)2/2019

žádost zde ke stažení

odpověď zde ke stažení

1/2019

žádost zde ke stažení

odpověď zde ke stažení


3/2018

Žádost zde ke stažení

Odpověď zde ke stažení

2/2018

Žádost zde ke stažení

Odpověď zde ke stažení

1/2018

Žádost zde ke stažení

Odpověď zde ke stažení


 

7/2017

Žádost zde ke stažení

Odpověď zde ke stažení

6/2017

Žádost zde ke stažení

Odpověď zde ke stažení

5/2017

Žádost zde ke stažení

Odpověď zde ke stažení

4/2017

Žádost zde ke stažení
Odpověď zde ke stažení

3/2017

Žádost zde ke stažení
Odpověď zde ke stažení

2/2017

Žádost zde ke stažení
Odpověď zde ke stažení

1/2017

Žádost zde ke stažení
Odpověď zde ke stažení

 

2/2016

Žádost zde ke stažení
Odpověď zde ke stažení

1/2016

Žádost zde ke stažení
Odpověď zde ke stažení

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 26 °C 14 °C
středa 26. 6. slabý déšť 29/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 29/16 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 30/18 °C

GDPR

GDPR - pověřenec

Odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:2
TÝDEN:154
CELKEM:583062

Pěstitelská pálenice Charváty

telefon: +420 737 832 195