Menu
Obec Charváty
Obec Charváty

Projekty roku 2017

PROJEKT Č. 1/2017

Boží muka Charváty - Drahlov, parc. č. 669, k. ú. Charváty

 Akce: Sanace vlhkosti omítek a oprava fasád

 

bm    logo          zn

 

Na projekt byla podána žádost o dotaci do Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2017 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu. Žádost byla podpořena částkou 50 000,- Kč. 

PD vypracovala paní Ing. arch. Taťána Tzoumasová, stavební dozor prováděl pan Ing. Miroslav Kvapil. Po výběrovém řízení se zhotovitelem opravy božích muk stala Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o., z Prostějova.

Raně barokní boží muka z roku 1694, jsou zapsána ve státním seznamu nemovitých a kulturních památek pod rejstříkovým číslem 29462/8-1822. V roce 2015 ZO rozhodlo o zadání vypracování PD, jejímž řešením bude zabránění vzlínání spodní vody izolací základů, oprava omítky a obnovení původní barevnosti omítky.

Po provedení sondy ověřující stav základu, bylo zjištěno, že stavba byla založena v dostatečné hloubce a vodorovně. První řada cihlového základu je však již založena šikmo. Nebyly doporučeny pokusy o její narovnání, tudíž stavba šikmou zůstane.

Na základě provedených sond na určení původní barevnosti - Národním památkovým ústavem - územním odborným pracovištěm Olomouc, byla určena původní barevnost omítek. Římsy a lastury: lomená bílá, základní plocha: světlounce modrá, výklenky: světlounce cihlová, kříž: kovářská čerň.

Celková výše uznaných nákladů                                       144 669,- Kč

Celková výše dotace od Olomouckého kraje                    50 000,- Kč

bmbmbmbmbm


 

PROJEKT Č. 2/2017

Obnova prostoru v sousedství ZŠ Charváty

                                             logo                                                     

Na projekt byla podána žádost o dotaci do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 z dotačního titulu č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Žádost byla Olomouckým krajem podpořena částkou 300 000,- Kč

PD vypracoval ing. arch. Jan Šmoldas stavební dozor prováděl pan Ing. Miroslav Kvapil. Po výběrovém řízení se zhotovitelem díla stala stavební firma KÁMEN MORAVA, s. r. o..

Projekt obnovy spočíval ve vybudování čtyř parkovacích stání pro automobily na v minulosti nevyužitém prostoru přímo v bezprostředním sousedství školy. Kromě parkovacích stání byla za účelem vyrovnání výškových rozdílů nově vybudována také ohradní zídka. Hlavním přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti v centrální části obce Charváty v bezprostředním sousedství školy.

Reportáž o projektu na TV Morava - ke shlédnutí zde

předprůběhvýkopyprůběhfinalfinal


PROJEKT Č. 3/2017

Vodní nádrž Charváty - odbahnění a obnova objektů

                                              logo mze

Na projekt byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR do Programu 12929 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Žádost byla podpořena částkou 759 000,- Kč

PD vypracoval pan Ing. Luděk Halaš, který dále prováděl autorský a stavební dozor. Ve výběrovém řízení se zhotovitelem díla stala firma HOLCNER - DOPRAVA s. r. o., Štěchov 37, 679 71 Lysice.

Vodní nádrž z roku 1974 již byla v nestabilním stavu. Původní objekty vodní nádrže byly značně poškozené, v dezolátním stavu a rozhodně neodpovídaly současným normám.

V roce 2016 proto ZO rozhodlo o zadání vypracování PD, jejímž řešením bude odtěžení sedimentu a obnova nádrže tak, aby na vodním díle byl obnoven původní prostor pro akumulaci vody, dále obnovení napouštěcího objektu a spodní výpusti nádrže, obnova boční hráze a opevnění břehů. V témže roce byla podána žádost o dotaci a v měsíci srpnu roku 2017 byly zahájeny stavební práce. Hotové dílo bylo Obci předáno v měsíci říjnu roku 2017.

 

Celková výše uznaných nákladů                                 1 139 602,- Kč

Celková výše dotace od MZe                                        759 000,- Kč

Vlastní zdroje z rozpočtu obce                                      380 602,- Kč

předpředpřed

realizacerealizacepo realizacipo realizacipanel


                                 PROJEKT Č. 4/2017

Rekonstrukce místní komunikace v obci Charváty - Drahlov

logo

Na projekt byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Programu 11781 - Podpora rozvoje regionů. Žádost byla podpořena částkou 1 000 000,- Kč. 

Po výběrovém řízení se zhotovitelem díla "Rekonstrukce komunikace", jehož součástí byla rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizační stoky v místní komunikaci parc. č. 279, stala stavební firma STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Celková výše nákladů rekonstrukce komunikace: 2 921 145,- Kč

Celková výše dotace z MMR: 1 000 000,- Kč

Celková výše nákladů obnovy inž. sítí (vodovodní řad a kanalizační stoka) : 2 536 602,- Kč

        před        předrealizacerealizacelogo  po         po realizace


                               PROJEKT Č. 5/2017

      Výsadba zeleně v obci Charváty - Vegetační úpravy

u pomníku T. G. M.

 

LOGO

Na projekt byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR do Národního programu životní prostředí, prioritní oblast 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast podpory 5. 4 - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích. Žádost byla podpořena částkou 211 468,- Kč. 

Jelikož byl na řešeném území kolem pomníku T. G. M. před základní školou pouze zanedbaný travní porost a několik zanedbaných keřů určených k asanaci a celé řešené území působilo bezútěšným a nedůstojným dojmem o to více, že se jedná o pozemek ve frekventované části obce poblíž kostela, rozhodlo se ZO na zadání vypracování PD. Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Zora Bezděková - zahradní architekt. Po výběrovém řízení se zhotovitelem díla "Výsadba zeleně v obci Charváty" stala firma ZAHRADA Olomouc, s. r. o., se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc.

Celkové výdaje projektu: 318 347,- Kč

Celkové způsobilé výdaje: 264 334,- Kč

Celková výše podpory: 211 467,- Kč (80%)

realizacepomníkrealizace

 


PROJEKT Č. 6/2017

Restaurování Ústředního kříže na hřbitově v Charvátech

Jedná se o klasicistní kříž z roku 1856, který byl vztyčený při založení hřbitova. Volně stojící kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista, na hranolovém podstavci vytesán reliéf Bolestné Panny Marie.

V květnu r. 2017 byl osloven Obcí Charváty restaurátor Mgr. Ladislav Werkman. Celkové náklady restaurátorských prací vyšly na 97 175,- Kč. Obec Charváty požádala okolní obce Blatec a Kožušany - Tážaly o finanční spolupráci, které bylo vyhověno. Obec Blatec poskytla dar ve výši 20 000,- Kč, Obec Kožušany - Tážaly poskytla dar ve výši 30 000,- Kč. Děkujeme zástupcům obcí za spolupráci na záchraně památky místního významu a restaurátorům za odborně provedenou práci. Památka je zabezpečena pro budoucí generace!

 

 

Odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:10
TÝDEN:162
CELKEM:583070

Pěstitelská pálenice Charváty

telefon: +420 737 832 195